ΜΟΝΟΒΟΛΑ FEDERAL Classic Hi-Brass Semi Magnum 2 ¾”